Board logo

標題: [活動推廣] 「爸‧不得不愛你」展覽 + 漫畫作品集 [打印本頁]

作者: lemon-po    時間: 2014-9-24 11:09 PM     標題: 「爸‧不得不愛你」展覽 + 漫畫作品集

「爸‧不得不愛你」是一個由天使護航計劃發展出來的漫畫計劃,透過展覽來派發漫畫作品集。主題也相當特別,是從早婚家父親的視點出發,探討年輕懷孕以及跨代貧窮的社會問題,故事不是單純反映現實,亦經由幻想找尋出路。
- ]0 f1 d/ x6 B& h' f  I 主筆陣容特別值得推荐:何家超、何家輝、麥少峰、鄺志傑、香建峰、Chapman Tse$ X1 d1 @: I+ ]7 a
*請注意展期到本週日!& _0 R" ]2 Q: m+ [# w$ B# D; t
# G5 }7 Q' d2 r8 e; \

2 G8 [6 K8 I3 ~! a/ S% Q) ? 「爸‧不得不愛你」展覽
$ f! ?3 v+ X& f 日期及時間:16/9–27/9(星期一至日,10am–10pm),28/9(星期日,10am–6pm)) W# M5 s  m% @, p6 g
  參展漫畫家:TLC創作兵團、何家超、何家輝、麥少峰、鄺志傑、香建峰、Chapman Tse: h, A- W- a  x2 |5 s
地點:動漫基地三樓多用途活動室1
! x% l6 H- `! G8 s1 @ >>>http://www.comixhomebase.com.hk/#/tc//events/exhibitions/1860. {( R$ f3 ~0 ?9 ]3 I% ]& A

" Z3 Y3 v/ O6 ? 動漫基地(Comix Home Base)──灣仔茂蘿街七號* Q4 K2 Y2 n) Q8 T6 M
>>>http://www.comixhomebase.com.hk/( e+ M4 D/ Z! J" S* ^3 A+ ?
9 D% g( k+ P! o
, x+ \; _6 h" x, D2 _6 X0 l6 Y

歡迎光臨 CG-Planet [畫圖人行星] (http://cg-planet.com/) Powered by Discuz! 6.0.0